BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Metin SAYGILI, Aydın ÖZDEMİR
ÜRÜN TÜKETİM PRESTİJİNİN MÜŞTERİ İLGİNLİĞİ ÜZERİNE ETKİSİ: FİRMAYA BAĞLILIĞIN ARACI ROLÜ
 
Müşteri ilginliği, kişinin müşteriler veya firma tarafından sunulan tekliflere katılma ve/veya bunlarla bağlantı kurma yoğunluğu olarak ifade edilmektedir. Pazarlama literatüründe müşteri ilginliğini doğrudan ve/veya dolaylı olarak etkileyen birçok değişken bulunmaktadır. Ürün tüketim prestiji ve firmaya bağlılık da bu değişkenler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda bu çalışmanın amacı ürün tüketim prestijinin müşteri ilginliği üzerindeki etkisini firmaya bağlılığın aracı rolü temelinde incelemektir. Araştırmanın örneklemini 18 yaş ve üzeri akıllı telefon kullanıcıları oluşturmaktadır. Araştırmanın verileri 01 Eylül- 30 Eylül 2022 tarihleri arasında kolayda örnekleme tekniği ile belirlenen 272 akıllı telefon kullacısından gönüllülük esasına göre toplanmıştır. Verilerin analiz edilmesi sırasında öncelikle kullanılan ölçeklerin gerçerlilik ve güvenirlik analizlerinin yapılması amacıyla ürün tüketim prestiji ve firmaya bağlılık değişkenleri için Birinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA), müşteri ilginliği değişkeni için İkinci Düzey Doğrulayıcı Faktör Analizi (DFA) kullanılmıştır. Araştırmada yer alan hipotezlerin test edilmesi aşamasında ise Yapısal Eşitlik Modellemesi (YEM) kullanılmıştır. Söz konusu analizler SPSS 24 ve AMOS 24 programaları aracılığıyla Boostrap Maksimum Olabilirlik Yöntemi kulanılarak gerçekleştirilmiştir. Araştırmada elde edilen sonuçlar, ürün tüketim prestijinin firmaya bağlılık (β=0.0.557; p<0.05) ve müşteri ilginliği (β=0.141; p<0.05) üzerinde istatistiki açıdan pozitif yölü ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Ayrıca firmaya bağlılığın müşteri ilginliği (β=0.753; p<0.05) üzerindeki etkisi de istatistiki açıdan pozitif yölü ve anlamlı bulunmuştur. Bununla birlikte ürün tüketim prestijinin müşteri ilginliği üzerine etkisinde Firmaya Bağlılığın aracı bir rolünün olduğu saptanmıştır. Araştırma sonuçları akıllı telefon kullanıcları açısından değerlendirildiğinde müşteri ilginliğin oluşmasında ürün tüketim prestijinin ve firmaya bağlılığın kritik bir etkiye sahip olduğu pazarlama stratejistlerinin firmalarının mikro ve makro pazarlama planlarını hazırlarken söz konusu değişkenleri ve aralarındaki ilişkileri dikkate almaları önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Ürün Tüketim Prestiji, Müşteri İlginliği, Firmaya Bağlılık, Aracı Etki, Akıllı Telefon 


Keywords: