BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Şerife KAZANCI SUNAOĞLU
ULUSAL PAZARLAMA LİTERATÜRÜNDE META-ANALİZ YÖNTEMİNİN KULLANIMININ DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Meta-analiz yöntemi ile belirli bir konuda daha önce yürütülmüş bağımsız ampirik çalışmaların bulguları sentezlenebilmekte ve literatürün bütüncül bir özeti istatistiki olarak ortaya konulabilmektedir. Yöntemin önemli katkıları nedeniyle son zamanlarda meta-analiz çalışmaları, birçok alanda popüler hale gelmiştir. Bu kapsamda pazarlama alanında da meta-analiz çalışmalarının sayısı son yıllarda artmaktadır. Bu çalışmada ulusal pazarlama literatürü özelinde meta-analiz yönteminin kullanıldığı çalışmaların incelenmesi ve ilgili alanda meta-analizin kullanım durumunun değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Amaç doğrultusunda çalışmada doküman incelemesi yöntemi kullanılarak veri toplanmış ve sonrasında betimsel analiz uygulanmıştır. Çalışmada Dergipark, Yök Tez, Google Akademik, Ulusal Pazarlama Kongresi bildiri kitaplarının taranması sonucunda 10 makale, 3 doktora tezi, 3 yüksek lisans tezi ve 2 bildiri olmak üzere toplam 18 çalışma ulaşılmış ve ilgili çalışmalar incelenmiştir. Çalışmaların yıl bazında dağılımları 2012 (1), 2018 (1), 2019 (2), 2020 (2), 2021 (5), 2022 (4), 2023 (3) şeklinde olup son yıllarda artış olduğu söylenebilir. Çalışmaların pazarlama alt alanlarına göre dağılımı ise şöyledir; tüketici davranışları (6), endüstriyel pazarlama (3), ürün ve marka yönetimi (3), pazarlama iletişimi (2), hizmet pazarlaması (1), dağıtım kanalları ve lojistik yönetimi (1). Çalışmalarda daha çok korelasyon temelli etki büyüklüğü hesaplamaları tercih edilmiş ve genellikle CMA programı kullanılmıştır. Bilimin her alanında sıklıkla kullanılan bir yöntem olan meta-analizin, ulusal pazarlama literatüründe kullanımına yönelik ilginin son yıllarda arttığı ancak henüz çok yaygın olmadığı görülmektedir. Bu çalışma ile ulusal pazarlama literatürü kapsamında meta-analizin geçmişi ilk kez ortaya konulmuştur. ORCID NO: 0000-0001-5907-589X

Anahtar Kelimeler: Pazarlama, Ulusal Literatür, Meta-Analiz 


Keywords: