BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Pınar UÇAR, Gökhan AKEL
TEKNOLOJİ BAĞIMLILIĞIN NEDENLERİ VE SONUÇLARI ÜZERİNE NİTEL BİR ARAŞTIRMA
 
Teknoloji bağımlılığı, kişinin zihinsel ve duygusal psikolojik durumunun mesleki ve sosyal etkileşimlerinin teknolojinin aşırı kullanımı sebebiyle zarar görmesidir. Teknoloji bağımlılığının literatürde ve uygulamada birçok nedenleri bulunmaktadır. Bu nedenler kişiden kişiye değişiklik gösterebildiği gibi kuşaklar arasında da farklılık gösterebilmektedir. Teknoloji bağımlılığın ortaya çıkardığı bazı sonuçlar da bulunmaktadır. Teknoloji bağımlılığından kaynaklanan sonuçlar farklı disiplinlerin konusu olmakla beraber temelde tıp, psikoloji, nörobilim, sosyal bilimler ve bilgisayar bilimleri alanlarında incelenmiştir. Bu çalışmada üniversite öğrencilerinde teknoloji bağımlılığının nedenleri ve sonuçları araştırılmıştır. Araştırmanın örneklemini Türkiye’de üniversitede eğitim gören 27 Lisans öğrencisi oluşturmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak derinlemesine görüşme kullanılmıştır. Yapılan görüşmeler sonucunda teknoloji bağımlılığı nedenleri ve teknoloji bağımlılığının sonuçlarını içeren iki ana tema bulunmuştur. Teknoloji bağımlılığı nedenleri alt temaları; sosyal medya bağımlılığı, internet bağımlılığı, oyun bağımlılığı, güncel haber bağımlılığı ve telefon bağımlılığı olarak bulunmuştur. Teknoloji bağımlılığı sonuçları alt temaları ise; kaygı duyma, sosyal yalnızlık, zorlanma, stres, öfke duyma ve umutsuzluk olarak ortaya konulmuştur. Elde edilen sonuçlar literatürle desteklenecek olup birçok öneride bulunulacaktır. Ayrıca bu çalışmanın psikoloji, yönetim ve pazarlama açısından çok sayıda katkısı bulunmaktadır. Çalışmanın en büyük sınırlılığı belirli bir bölgede aynı eğitim düzeyindeki kişilere uygulanmış olmasıdır. Gelecekteki çalışmalar farklı kuşaklara aynı soruları sorarak teknoloji bağımlılığının nedenleri ve sonuçları üzerine karşılaştırma yapabilir. Yapılacak bu çalışmalarda farklı temalar elde edilip edilmeyeceği test edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji Bağımlılığı, Sosyal Medya Bağımlılığı, Oyun Bağımlılığı, Telefon Bağımlılığı, Güncel Haber Bağımlılığı 


Keywords: