BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Seyhun TUTGUN
PARA POLİTİKASI ŞOKLARININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Para politikası, makroekonomik istikrar ve büyümenin sağlanmasında önemli bir araçtır. Faiz oranlarını belirleme, fiyat istikrarı, finansal istikrar ve ekonomik büyüme çerçevesinde para arzı yönetimi olarak ifade edilmektedir. Para politikasının etkilerini ve bağlantılarını anlamak merkez bankaları için çok önemlidir. Burada meydana gelebilecek şokların etkilerini tahmin edebilmek buna karşı tedbirlerin alınmasını kolaylaştıracaktır. Özellikle kırılgan beşli ülkeler arasında yer alan Türkiye’de, finansal liberalizasyonun ve entegrasyonun yüksek olduğu bu ortamda yaşanacak olumsuz şokların etkileri yıkıcı olabilir. Bu açıdan, 2005:12-2023:08 dönemine ait aylık veriler kullanılarak Türkiye’de yaşanan para politikası şoklarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi incelenmektedir. Bağımlı değişken olarak ekonomik büyümenin göstergesi olarak sıkça kullanılan sanayi üretim endeksi, bağımsız değişken olarak para politikasını temsilen M2 geniş para arzı ve faiz oranı kullanılmıştır. Aylık seriler mevsimsellikten arındırılarak modele dahil edilmiş, değişkenler arasındaki uzun dönemli ilişki Pesaran, Shin ve Smith (2001) tarafından geliştirilen ARDL sınır testi yaklaşımıyla incelenmiştir. Ayrıca nedensellik ilişkisini ölçmek adına Granger nedensellik testi, parametre tahminleri için FMOLS ve DOLS tahmin yöntemleri uygulanmıştır. Bulgular, değişkenler arasında uzun dönemli ilişki olduğu yönündedir. Nedensellik testi sonuçları, para arzı ve faiz oranının ekonomik büyüme ile aralarında çift yönlü nedensellik olduğunu göstermektedir. Parametre tahmin sonuçları ise beklentilere uygun bir şekilde, para arzının büyüme üzerinde pozitif, faiz oranının ise negatif etkisini ortaya koymuştur.

Anahtar Kelimeler: Para politikası şokları, Ekonomik büyüme, ARDL, FMOLS, DOLS 


Keywords: