BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Cevriye YÜKSEL YILDIRIM
MALİ SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİN TEST EDİLMESİ: KIRILGAN BEŞLİ ÜLKELER ÜZERİNE BİR ANALİZ
 
Ülkeler için mali disiplin, ekonomi politikasının başarıya ulaşmasında önemli bir yere sahiptir. Gerek maliye politikasının uygulanmasında gerekse de etkin para politikasının desteklenmesinde mali disipline ihtiyaç duyulmaktadır. Ülkeler çeşitli makroekonomik hedefler belirlemekte ve söz konusu hedeflere ulaşmayı amaçlamaktadır. Ülkelerin makroekonomik hedeflere ulaşmaları için para politikası ve maliye politikası araçlarının birbiriyle uyumlu ve sürdürülebilir olması gerekmektedir. Bu bakımdan mali sürdürülebilirliğin sağlanması ülkeler açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmada kırılgan beşli olarak tanımlanan Brezilya, Endonezya, Hindistan, Güney Afrika ve Türkiye’nin 1981-2020 yılları arasında yıllık veriler kullanılarak mali sürdürülebilirliğin olup olmadığı panel durağanlık testleri ile tespit edilmeye çalışılmıştır. Mali sürdürülebilirliğin tespiti için Cari İşlemler Dengesi/GSYİH, Kamu Borç Stoku/GSYİH, Kamu Gelirleri/GSYİH ve Kamu Harcamaları/GSYİH değişkenlerinin birim kök içerip içermediği analiz edilmiştir. Birim kök analizlerinde yukarıda yer alan dört değişkenin yatay kesit bağımlılığı olup olmadığı test edilmiştir. Yatay kesit bağımlılığına sahip değişkenlerin birim kök testlerinde ikinci nesil birim kök testlerinden yararlanılmıştır. Yatay kesit bağımlılığı olmayan değişkenlerin ise birim kök içerip içermediğine birinci nesil birim kök testleri ile bakılmıştır. Çalışmadan elde edilen bulgulara göre mali sürdürülebilirlik kriteri olarak cari işlemler açığı ve kamu gelirleri anlamında sürdürülebilirliğin olduğu ancak kamu borç stoku ve kamu harcamaları anlamında ise mali sürdürülebilirliğin olmadığı tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre politika önerilerinde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Mali Sürdürülebilirlik, Kırılgan Beşli Ülkeler, Panel Birim Kök Testi 


Keywords: