BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gürkan ÇALMAŞUR, Hüseyin DAŞTAN, Meryem AYSİN, Fatmanur ORAL
FİRMALAR ARASINDAKİ REKABETİN OYUN TEORİSİ ARACILIĞIYLA İNCELENMESİ
 
Küreselleşmeyle birlikte rekabet her alanda gün geçtikçe artmaktadır. Avrupa tarzı ikinci nesil kahve kültürünün yaygınlaşması ve benimsenmesiyle birlikte uluslararası ve ulusal kahve zincirlerinin sayısındaki artış, yerel kahve işletmelerinin rekabet edebilirliğini güçleştirmektedir. Rekabetin arttığı bu pazarda yerel kahve işletmelerinin varlıklarını sürdürebilmeleri ancak doğru stratejilerin seçilmesi ile mümkün olacaktır. İşletmeler, strateji geliştirirken kendi kararlarının yanı sıra rakiplerinin hamlelerini de dikkate almalıdırlar. Bu stratejilerin belirlenmesinde oyun teorisi matematiksel bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu çalışmada oyun teorisinden faydalanılarak işletmelerin hangi stratejilerde öne çıktığı, hangi stratejilerini geliştirmeleri gerektiği ve tüketici beklentilerinin ne düzeyde karşılandığını belirlemeye yönelik sıfır toplamlı ve sıfır toplamlı olmayan oyunlar kurgulanmıştır. Uluslararası, ulusal ve yerel kahve işletmelerinin birbirleri ile rekabet eden firmalar olarak ele alındığı çalışmada oyunlar, rakipler arasında öne çıkan stratejilerin belirlenmesi üzerine kurgulanmıştır. Bu stratejiler: Strateji 1: Kahve ile ilgili özellikler, Strateji 2: İşletme-mekân ile ilgili özellikler, Strateji 3: İşletmenin kahve dışındaki menüsü ile ilgili özellikler, Strateji 4: Sunum ile ilgili özellikler, Strateji 5: Fiyat olarak belirlenmiştir. Oyunların çözümleri ile oyunun dengesi elde edilmiş, her kahve işletmesi için en kazançlı strateji bulunmuştur. Tüketicilerin tercihleri doğrultusunda kahve tercihinde öne çıkan özellikler seçilmiştir. Bu çalışmayla kahve işletmelerine yeni ürün grubu belirleme ve yeni ürün geliştirme hakkında stratejiler önerilmiştir. Ayrıca işletmelerin hangi özelliklerde öne çıktığı, hangi özelliklerinin rakip işletmeler karşısında zayıf kaldığı belirlenmiş ve optimal strateji önerileri sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Oyun Teorisi, Sıfır Toplamlı Oyun, Sıfır Toplamlı Olmayan Oyun, Rekabet 


Keywords: