BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Aysun VARAN, Aslıhan BEKAROĞLU ÖZATAR
DİJİTAL İÇERİK PAZARLAMASINDA MİZAHIN KULLANILMASI: Z KUŞAĞININ SOSYAL MEDYADA MİM PAZARLAMASINA İLİŞKİN ALGILARININ ARAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR ÇALIŞMA
 
Dijital platformlarda dikkat süreleri gittikçe kısaldığı için mizahla ilişkilendirilen mesajlar hedef kitlelerin ilgisini çekmek için önemli bir araç haline gelmiştir. Literatürde daha önce dijital pazarlamada mizah kullanımına yönelik yapılan çalışmalar görsel mizahtan daha çok yazılı metinlerden oluşan mizaha odaklanmıştır. Mim olarak adlandırılan popüler mizah araçları sosyal medyada platformlarında yaygın olarak kullanılmaktadır. İnternet memleri, çeşitli formatlarda (animasyon, GIF, etiket, resim, metin veya video dahil) paylaşılan ve bir fikri veya mesajı desteklemek için mizah, alay ve espriyi kullanan, hızla yayılan ve oldukça ilgi çekici içerik anlamına gelir (Malodia ve diğ, 2022). Ypulse (2021)1 tarafından yapılan araştırmada Z kuşağının %50’sinin sadece mim paylaşan hesapları takip ettiği, sosyal medya platformlarından bulunmalarındaki birincil amacın eğlenmek olduğu görülmektedir. Bu çalışmada dijital içerik pazarlamasında mizahın unsurlarının kullanılmasının önemini ve Z kuşağının algılama tutumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışma, araştırma modeli öneren kavramsal bir çalışmadır. Literatür araştırması sonucunda mim pazarlamasına yönelik tutumu etkileyen kantitatif bir araştırma modeli üzerinde durulmuştur. Araştırmanın bağımsız değişkeni mim pazarlamasına yönelik tutumdur. Öne sürülen araştırma modelini mim içeriğiyle ilgili ve markayla ilgili değişkenler olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Buna göre mim pazarlamasına yönelik tutumu etkileyen bağımsız değişkenler ise 1- mizah algısı, 2-mim içerik kalitesi, 3- marka güveni ve 4- marka otantikliğidir. Önerilen model ve araştırma sonrası bulgularla dijital içerik pazarlaması alanına katkıda bulunulması beklenilmektedir. Araştırmanın sonucunda, içerik ve marka yöneticilerine Z kuşağına daha etkili bir şekilde ulaşma konusunda rehberlik edebilir. ORCID NO: 0000-0002-5502-227X

Anahtar Kelimeler: Dijital İçerik Pazarlaması, Mim Pazarlaması, Z kuşağı 


Keywords: