BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nurullah TAŞ
ADİL PERFORMANS DEĞERLENDİRİLMESİ ALGISININ ÖRGÜTSEL ADALET VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK AÇISINDAN ÖNEMİNDE KUŞAKSAL FARKLILIKLAR ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
 
Değişen çalışma şartları, gerek çalışanlara gerekse de örgütlere farklı sorumluluklar yüklemektedir. Bir kuruluşun stratejik hedeflerine ulaşması için organizasyon açısından insan kaynağının etkin yönetimi kadar çalışanlar açısından da işin kendilerini tatmin düzeyi önemlidir. Yüksek iş tatmini işin sevilme boyutunu, dolayısıyla da çalışanın işe bağlılığını yansıtır. Günümüzde; çalışanlar, performanslarını en üst seviyede tutmalarına katkı sunacak adil çalışma şartları ve karar süreçlerine dahil edilmeyi talep ettiği bir ortam; örgütler ise, kendilerine bağlılığı yüksek ve ortak kimlik taşıyacak sadık çalışanlarının olmasını talep etmektedir. Bu iki beklentinin karşılanma derecesi, çalışan ve işveren işbirliğinin devamı açısından önemlidir. Çalışanların performanslarının değerlendirilme memnuniyeti ve bu konudaki adil olunduğu algısı, örgütsel bağlılıkları ve nihayetinde de ilgili işteki devamlılıklarını etkilemektedir. Bu etki, gelişen teknolojinin de yardımıyla, özellikle sosyal değişimin hızla ilerlediği ve farklı kuşakların aynı işyerlerini paylaştığı bu dönemlerde daha hissedilebilir olabilmektedir. Değer ve davranışsal olarak ekonomik, sosyal ve kültürel benzerlikler gösteren kuşakların örgütlerde gösterdikleri davranışların doğru tahlil edilmesi ve bunların etkin yönetilebilmeleri çok sayıda çalışanı bulunan organizasyonlarda örgütün başarısı ve devamlılığı noktasında önemlidir. Uzaktan çalışma yeteneklerinin az olduğu X kuşağı ile esnekliğe ve hızlı başarıya önem veren Y kuşağı ve yeni trendleri takip eden son derece rekabetçi Z kuşağının bir arada çalışması ve çalıştırılması bir takım zorluklar barındırmaktadır. Dolayısıyla, farklı kuşaktaki bu kişiler ve onların çalışma hayatına bakış açıları ve işten beklentileri, işverenlerin aynı iş için farklı işe bağlılık stratejilerini aynı anda yürütmelerini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmada; çalışanların performanslarının değerlendirilme sürecindeki adil olunduğu algılarının, örgütsel adalet ve örgütsel bağlılık hususlarında farklı kuşaklar açısından önemi irdelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örgütsel Adalet, Performans Değerlendirme Memnuniyeti, İşten Ayrılma, Örgütsel Bağlılık, XYZ Kuşakları 


Keywords: