BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İbrahim Emre GÖKTÜRK
TÜRKİYE’ DE YAYINLANAN LİSANSÜSTÜ TEZLER DE ADLİ MUHASEBE VE ADLİ MUHASEBECİLİK KAVRAMINA YÖNELİK İÇERİK ANALİZİ
 
Adli muhasebe, mali suçlara ilişkin potansiyel delillerin ortaya çıkarılabilmesi için mali bilgiler üzerinde araştırmaların yapıldığı bir muhasebe türüdür. Bu eylemleri gerçekleştiren mesleki profesyoneller olarak adli muhasebeciler ise muhasebe hata ve hilelerinin tespiti ve finansal faaliyetin yasa dışı olup olmadığına yönelik mali suistimallerin varlığını araştırmak için muhasebe, hukuk, denetim ve soruşturma becerilerini kullanan kişilerdir. Adli muhasebe ve adli muhasebecilik, bugün başta ABD ve birçok gelişmiş ülkede önemi algılanarak uygulayıcıları olarak geleneksel muhasebe profesyonellerinden farklı bir meslek dalı olarak uygulamaya geçmiş olmasına rağmen Türkiye’ de lisans ve lisansüstü seviye de spesifik bir eğitim sürecine dahil edilmeyen ve mesleki olarak farklılaşmaya gidilmemiş bir alan olduğu görülmektedir. Bununla birlikte Türkiye’ de son yıllarda adli muhasebeye yönelik bir farkındalığın olduğu da dikkat çekmektedir. Bu farkındalık özellikle akademik çalışmalarla da ortaya konulmaya başlanmıştır. Bu amaçla araştırmada adli muhasebe konusunda Türkiye’ de yazılmış lisansüstü tezler incelenerek içerik analizi yapılmıştır. Araştırmada, Ulusal Tez Merkezi veri tabanından yararlanılmıştır. Çalışma yıl aralığı 2004 – 2023 tür. Araştırma kapsamında “Adli Muhasebe” ve “Adli muhasebecilik” konusunda bu yıl aralığında yazılmış olan 87 adet tez analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre bu alanda en fazla tezin 2019 yılında yazıldığı, Marmara üniversitesi ve İstanbul da bulunan özel üniversitelerde yazılan tezlerin ağırlıkta olduğu, nicel araştırmaların ve yüksek lisans tezlerinin çoğunlukta olduğu, tezlerde ortalama sayfa sayısının 154 olduğu, ve en çok kullanılan anahtar kelimelerin adli muhasebe, denetim ve muhasebe hileleri olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır. Tezlerin tamamının işletme ana bilim dalında yazıldığı ve adli muhasebe ile ilgili bir alan olarak hukuk alanında tez yazılmamış olması dikkat çekici bir ayrıntıdır. (Necmettin Erbakan Üniversitesi, Nezahat Keleşoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal Hizmet, iegokturk@gmail.com ORCID: 0000-0003-2881-1684)

Anahtar Kelimeler: Adli Muhasebe, Adli Muhasebecilik, İçerik Analizi 


Keywords: