BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Perihan ABAY
ORTA ÖLÇEKLİ KOBİLERDE STRATEJİK FİNANSAL YÖNETİM UYGULAMALARI, BÜYÜME VE REKABETÇİLİK: BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI
 
Orta ölçekli KOBİ'lerde stratejik finansal yönetim uygulamaları, büyüme ve rekabetçilik üzerinde önemli etkilere sahip bir konudur. Bu çalışma, bu bağlamda mevcut literatürü inceleyerek bu ilişkinin altını çizmeye yönelik bir özet sunmaktadır. Orta ölçekli KOBİ'ler, ekonomik kalkınmada merkezi bir role sahiptir ve bu nedenle stratejik finansal yönetim uygulamaları, bu işletmelerin büyüme ve rekabetçilik hedeflerine ulaşmasında kritik bir rol oynamaktadır. Stratejik finansal yönetim, finansal kaynakların etkili bir şekilde yönetilmesi ve işletme hedefleriyle uyumlu hale getirilmesini içerir. Bu yaklaşım, finansal kararların sadece kısa vadeli değil, aynı zamanda uzun vadeli hedeflere yönelik olarak alınmasını gerektirir. Çalışmalar, stratejik finansal yönetim uygulamalarının KOBİ'lerde büyümeyi ve rekabetçiliği artırıcı etkilerini desteklemektedir. Doğru finansal kararlar, işletmelerin maliyetleri optimize etmelerine, yatırımları planlamalarına ve sürdürülebilir büyüme stratejileri oluşturmalarına yardımcı olabilir. Ayrıca, finansal analizler ve risk yönetimi, işletmelerin belirsizlikleri yönetmelerine ve daha güvenli büyüme sağlamalarına olanak tanır. Ancak, literatürde belirtildiği gibi, orta ölçekli KOBİ'lerin stratejik finansal yönetim uygulamalarına yeterince odaklanmadığı ve bu konuda eksiklikler yaşadığı da gözlemlenmektedir. Finansal kaynakların sınırlı olduğu bir ortamda, doğru finansal kararların alınması ve kaynakların etkili kullanılması kobiler açısından büyük öneme sahiptir. Orta ölçekli KOBİ'lerde stratejik finansal yönetim uygulamalarının büyüme ve rekabetçiliği artırdığına dair literatürde güçlü bir destek bulunmaktadır. Ancak işletmelerin bu uygulamalara daha fazla odaklanması ve stratejik finansal kararlar alırken uzun vadeli hedefleri göz önünde bulundurması gerekmektedir. Bu sayede KOBİ'ler, finansal kaynaklarını daha etkili bir şekilde kullanabilir, sürdürülebilir büyüme sağlayabilir ve rekabetçiliklerini artırabilirler. ORCID NO: 0000-0002-7493-7723

Anahtar Kelimeler: Orta Ölçekli KOBİ'ler, Stratejik Finansal Yönetim, Büyüme, Rekabetçilik, Literatür Çalışması 


Keywords: