BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

İlyas Kays İMAMOĞLU
HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ, FAİZ ORANI, DÖVİZ KURU VE ENFLASYON: RUSYA EKONOMİSİ İÇİN BİR NEDENSELLİK ANALİZİ
 
Temel ekonomik problemlerden biri olarak kabul edilen enflasyon, ekonomik istikrarsızlığa neden olan bir durumdur. Bir ülkede enflasyonun artması, üretim ve tüketim maliyetlerini etkileyebileceği gibi aynı zamanda da refah kaybı, gelir dağılımı eşitsizliği gibi birçok ekonomik faktörü olumsuz etkileyebilmektedir. Enflasyonun olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak için politika yapıcıların ellerinde iki temel enstrüman vardır. Bu enstrümanlar para ve maliye politikalarıdır. Ancak enflasyonla mücadelede bazı durumlarda bu enstrümanların kullanılması başarılı sonuçlar vermeyebilmektedir. Bunun temel nedeni bu politikaların ülkelerin kurumsal yapı faktörlerinden etkilenmesidir. Son dönemlerde kurumsal yapı faktörlerinin, ekonomik araştırmalarda giderek daha fazla önem kazanması bu etkileşim açıklamaya ihtiyacından kaynaklanmaktadır. Kurumsal yapı faktörlerinden biri olarak kabul edilen hukukun üstünlüğü, yapılan düzenlemelerin, hukuksal güvenceye sahip olması ve bu düzenlemelere uyulması olarak tanımlanmakta ve ekonomik ilişkilerin gelişmesine katkı sağlayan bir faktör olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle bu çalışmada hukukun üstünlüğü, döviz kuru, faiz oranı ve enflasyon ilişkisi 2002-2021 dönemi yıllık veri setleriyle Rusya ekonomisi için Toda-Yamamoto Nedensellik Testiyle araştırılmıştır. Elde edilen bulgulara göre hukukun üstünlüğü ve faiz oranından enflasyona doğru tek yönlü; reel döviz kuru ile enflasyon arasında çift yönlü bir Granger nedensellik ilişkisi olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu sonuçlardan yola çıkarak hukukun üstünlüğünün enflasyonla mücadelede, faiz oranı ve döviz kuru politikaları kadar önemli olduğu söylenebilmektedir. Politika yapıcının bu ilişkiyi göz önüne alan politikalar tasarlamasının önemli olduğu düşünülmektedir. ORCID NO: 0000-0002-7732-4148

Anahtar Kelimeler: Enflasyon, Hukukun Üstünlüğü, Faiz Oranı, Döviz Kuru 


Keywords: