SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Rabiya GKE ARPA, Sleyman DNDAR
 


Keywords:NVERSTE RENCLERNN TKETM DAVRANILARININ NCELENMES: KARABK NVERSTES RNE
 
Bireyin tketim davranlar, pek ok faktre bal olarak ekillenmektedir. Bu faktrler, gemie gre gnmzde ok daha eitli ve etkileyicidir. Bu balamda, bireyin tketirken sergiledii tutum ve davranlar, bilinli tketim ve bilinli tketici olgular kapsamnda nem kazanmaktadr. Bu almada, niversite rencilerinin tketim davranlar incelenmitir. rencilerin tketim davranlar incelenirken cinsiyet, rencilerin ailelerinin geliri ve rencilerin harcanabilir para miktarlar dikkate alnmtr. Aratrmann rneklemi, Karabk niversitesi letme Fakltesi rencilerinden basit tesadfi rnekleme yntemine gre belirlenmitir. Aratrma verileri, Tketim Davran lei kullanlarak anket uygulamas ile toplanmtr. Aratrma verileri ile yaplan faktr analizi sonucunda, tketim davran 4 faktr altnda toplanmtr. Bu faktrler, tketimde planl davranma, tketimde kalite talebi, tketim karar ve tketici haklarn arama eklindedir. Elde edilen verilerden, rencilerin tketim davranlarn aklamada en byk orana sahip iki faktr ise, tketici haklarn arama ve tketimde planl davranma olarak saptanmtr. Tketimde hak arama davran ailenin aylk toplam geliri ve harcanabilir para miktarna gre ekillenmektedir. Ekonomik olarak tketim gc azaldnda tketimde hak aramada art olduu sylenebilir. Ayn ekilde, tketimde planl davranma davrannn tketimde satn alma gcnn belirleyicisi olduu grlmtr. Satn alma gc azaldnda tketimde planl davranma durumunun artt grlmektedir. Bu durum zorunluluktan kaynakl bir tketim davrann ortaya karmaktadr, ancak tketim davranlarnda ideal olan, zorunlulua dayal bilin deil, farkndalkla tercih edilmi bir bilintir. Ayrca niversite rencilerinin tketim davranlarnda, cinsiyete dayal farllk saptanmamtr. Kz ve erkek rencilerin benzer tketim davranlar sergiledii grlmtr. Bunun yan sra rencilerin ailelerinin geliri ve harcanabilir para miktarlar ile tketim davranlar arasnda istatistiksel olarak anlaml bir iliki olduu sonucuna varlmtr.

Anahtar Kelimeler: Tketim, Tketim Davran, Tketim Karar, Tketimde Kalite, niversite rencisi