SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Bekir GEREKAN
 


Keywords:ENTELEKTEL SERMAYE UNSURLARININ HASILAT ZERNDEK ETKS
 
letmeler asndan katma deer salayan unsurlar bakmndan bilgiye dayal varlklar, gn getike nemli hale gelmektedir. Fiziki nitelie sahip olmayan bu varlklar, literatrde entelektel sermaye olarak adlandrlmaktadr. Bu balamda hazrlanan almann amac, entelektel sermayenin haslat zerindeki etkisinin incelenmesidir. Sz konusu ama dorultusunda, almann bamsz deikeni olan entelektel sermayenin lmnde alan yaznda kullanm ska tercih edilen Ante Pulic in Entelektel Katma Deer Katsays Yntemi (EKDK) kullanlmtr. Buna gre; nsan Sermayesi, Kullanlan Sermaye Etkinlii ve Yapsal Sermaye deikenleri bamsz deiken olarak almada kullanlmtr. Ayrca, almann baml deikeni ise haslat ile temsil edilmitir. Entelektel sermayenin haslat zerindeki etkisi, BST malat Endeksine kaytl 56 adet iletmenin 20132020 verileri kapsamnda incelenmitir. almann analizinde kullanlan veriler, Kamuyu Aydnlatma Platformuna ait (KAP) resmi internet adresinden temin edilmitir. Bununla birlikte, panel regresyon analizi ynteminin kullanld almada STATA 15.0 programndan faydalanlmtr. Buna gre, gerekletirilen panel regresyon analizi sonucunda; entelektel katma deer katsays bileenleri olarak ifade edilen insan sermayesi etkinlii (SE) ve yapsal sermaye etkinlii (YSE) deikenlerinin haslat deikeni zerinde srasyla pozitif ve negatif ynde istatistiksel adan anlaml etkilerinin olduu tespit edilmitir (p< 0.01, p< 0.05). te yandan, kullanlan sermaye etkinlii (KSE) deikeninin haslat deikeni zerinde pozitif ancak istatistiksel adan anlaml bir etkisinin bulunmad grlmtr. Bu kapsamda elde edilen analiz sonular, konu ile ilgili gerekletirilen almalar ile genel olarak uyumluluk gstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Entelektel Sermaye, Entelektel Katma Deer Katsays Yntemi, Haslat, nsan Sermayesi, Kullanlan Sermaye Etkinlii, Yapsal Sermaye