SUBMISSIONS

SUBMISSION DETAIL

Serdar ZTRK, Halit UYGUR
 


Keywords:ENERJ TKETMNN EKONOMK BYMEYE ETKS: TRKYE VE AB-28 ZERNE AMPRK BR ALIMA
 
Ekonomik byme lkelerin gelimilik gstergeleri iinde nemli deikenlerden birisidir. 1980lerden itibaren artan kreselleme eilimleriyle birlikte lkeler arasndaki ticari snrlarn kalkmas enerji talebini artrm, artan enerji talebi de retim seviyesini artrarak ekonomik byme iin nemli bir unsur haline gelmitir. Dolaysyla enerji arz ve talebi lkelerin ekonomi politikalarnn belirlenmesinde ve uygulanmasnda byk nem arz etmektedir. Bu almada AB-28 ve Trkiye iin ekonomik byme ve enerji tketimi arasndaki iliki 1992-2019 dnemi verileri ile FMOLS ve Granger Nedensellik Analizi yntemleriyle incelenmitir. Ekonomik byme (GSYH), enerji tketimi, dorudan yabanc yatrmlar, enerji fiyatlar ve gayrisafi sabit sermaye yatrm deikenleri analize dhil edilmitir. lk olarak serilerin duraanl CIPS testiyle incelenmi olup, serilerin birinci farklarnda duraan olduklar sonucuna ulalmtr. FMOLS sonularna gre ise enerji tketimindeki %1lik art ekonomik bymeyi %0,66 artrrken, enerji fiyatlarndaki %1lik art ekonomik bymeyi % 0,37 orannda azaltmaktadr. Ayrca gayrisafi sabit sermaye yatrmlarndaki %1lik art ekonomik bymeyi %5,60 ve dorudan yabanc yatrmlardaki %1lik art ekonomik bymeyi %0,10 orannda artrmaktadr. Granger nedensellik analiz sonular incelendiinde ekonomik bymeden enerji tketimine doru ve enerji fiyatlarndan ekonomik bymeye doru tek ynl bir nedenselliin varl gzlemlenmitir. Bununla birlikte, ekonomik byme ile dorudan yabanc yatrmlar arasnda ve ekonomik byme ile gayrisafi sabit sermaye yatrm arasnda ift ynl nedensellik ilikisinin olduu sonucuna ulalmtr.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Ekonomik Byme, Enerji Tketimi, FMOLS Yntemi