BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğba YEĞİN
YEŞİL PAZARLAMA PERSPEKTİFİNDE YEŞİL MARKA DEĞERİ: BİBLİYOMETRİK BİR ANALİZ
 
Küresel düzeyde artan küresel ısnımanın gelecekte ülkeleri ve toplumların yaşayışlarını zorlaştırıcı kıtlıklara ve hastalıklara sebep olabileceğini ön gören uzmanlara göre dünyanın bu gidişatını engellemenin yolları olarak tüm ülke yöneticilerini ve küresel ekonomiyi ayakta tutan sektör yöneticilerini sürdürülebilirlik, çevreci davranış, sosyal çevresel sorumluluk, yeşil üretim ve tüketim için ortak hedeflerde ilerlemeye çağırıyor tüm sektörlerde kabul edilmesi ve uygulanması gerekli görülen, pazarlamacılar ve yöneticiler için yeşil ve sürdürülebilir üretim ve satış aşamalarını kolaylaştıran ve sektörlerin yapısına ve işleyişine göre uyarlanabilen yeşil pazarlama stratejilerinin sürdürülebilir, yeşil üretim ve tüketim arasındaki ilişkiyi keşfetmeye devam eden araştırma alanı genişlemeye devam ediyor. Ancak yeşil pazarlama stratejileri ile yeşil marka değerinin kazanılması ve artırılmasına yönelik yapılan araştırmalar sınırlılığını koruyor. Yeşil pazarlama ve yeşil pazarlama stratejilerinin bugünlerde çevre hassasiyeti ile ürünlerini pazara tanıtan markaların yeşil değer kazanması yönünde etkili olabileceğini savunan ve ortaya koyan nicel ve nitel araştırmaları sistematik olarak bu çalışmada ele alıyoruz. 2012-2022 yılları arasında Scopus ve Web of Science veritabanlarında listelenen 129 dergide yayınlanan 367 araştırma ve inceleme makalesinin kapsamlı bir bibliometrik analizini yapıyoruz. böylece yeşil pazarlama perspektifinde incelenmiş yeşil marka değeri araştırmalarına dair analiz bilgilerini literatüre sağlıyoruz. Sonuçlar yeşil pazarlama ve yeşil marka değeri ortak kümesinin özellikle 2021 yılında yoğun ilgiye sahip olduğunu gösterdi. Yıllık ortalama yayın sayısı %4,34 olup makale on yıllık süreçte 79 ülkeden 794 araştırmacının bu ortak kümeye katkıda bulunduğunu ortaya koyan analiz sonuçları bu ortak kümede en fazla çalışmanın çin ve ABD de gerçekleştirildiğini sundu. Analizimiz sürdürülebilir kalkınma, yeşil satın alma niyeti, çevresel sürdürülebilirlik konularının da yeşil pazarlama ile ortak kümede ünlendiğini gösterdi. Analiz sonuçlarının gelecek yeşil pazarlama ve yeşil marka değeri araştırmaları için yönlendirici olması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler: Bibliyometrik Analiz, Yeşil Pazarlama, Yeşil Pazarlama Stratejilieri, Yeşil Marka Değeri, Sürdürülebilir Üretim 


Keywords: