BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Tuğba KILIÇER, Mustafa SÜZEN
TÜKETİCİLERİN GELENEKSEL VE İNDİRİMLİ ALIŞVERİŞ MERKEZLERİNDE KARAR VERME TARZLARI FARKLILAŞIYOR MU? SAMSUN İLİNDE BİR ARAŞTIRMA
 
Alışveriş merkezleri, dünya genelinde bir çok ülkede kurulan perakende kuruluşlarıdır. Bu kuruluşlar, ABD ve Avrupa ülkelerinin ardından 1990’lı yılların sonuyla birlikte gelişmekte olan ülkelerde de artan biçimde farklı kültürlerin hizmetine sunulmuştur. Ülkemizde sektörün başlangıçta büyük şehirlerde olan geliştiği sonrasında ise ülke genelinde gelişmeler yaşandığı görülmektedir. Bu araştırmanın amacı geleneksel ve indirimli alışveriş merkezlerinden alışveriş yapan tüketicilerin karar verme tarzlarının nasıl farklılaştığını belirlemektir. Araştırma nicel araştırma yöntemiyle tasarlanmıştır. Tanımlayıcı araştırma modelinin kullanıldığı araştırmada verilerin toplanmasında yüz yüze anket tekniğinden yararlanılmıştır. Bu doğrultuda Samsun il merkezindeki geleneksel ve indirimli alışveriş merkezlerinden alışveriş yapan 400 tüketiciye ulaşılmıştır. Verilerin analizinde açıklayıcı faktör analizi, bağımsız örneklem t testi ve betimsel istatistikler kullanılmıştır. Tüketicilerin karar verme tarzları Sproles ve Kendall’ın ‘Tüketici Envanteri Ölçeği’ açısından incelendiğinde on farklı karar verme tarzı söz konusudur. Bu tarzlar; mükemmel ürünü arama, marka odaklı karar verme, moda odaklı karar verme, kafa karışıklığı yaşama, marka bağlılığı, plansız alışveriş eğilimi, hedonik alışveriş eğilimi, fiyat odaklı karar verme, iletişim temelli karar verme ve alışverişten hoşlanmama eğilimi olarak adlandırılmıştır. Geleneksel alışveriş merkezinden alışveriş yapan katılımcılar ile indirimli alışveriş merkezinden alışveriş yapan katılımcıların karar verme tarzlarının marka odaklı karar verme, plansız alışveriş eğilimi, hedonik alışveriş eğilimi, iletişim temelli karar verme ve alışverişten hoşlanmama eğilimi bakımından farklılaştığı tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Karar Verme Tarzı, Geleneksel Alışveriş Merkezi, İndirimli Alışveriş Merkezi 


Keywords: