BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Nermin GÜNEY, Sertaç HOPOĞLU
TEKNOLOJİK YENİLİK-YABANCI PORTFÖY YATIRIMLARI VE FİNANSAL KRİZ İLİŞKİSİ
 
Teknolojik gelişmenin yönlendirdiği küreselleşme süreciyle; uluslararası ekonomik, politik ve sosyokültürel ilişkiler kurma ve sürdürmede, coğrafi sınırların daha az önemli hale geldiği bir dünyada yaşamaktayız. Teknolojiye ve modern teknolojinin kaynağı olan bilime sahip olan devletler, başta sanayi olmak üzere ekonomik faaliyetin tüm alanlarında mutlak hakimiyet kazanma yolundadır. İletişim ve haberleşme teknolojilerinin gelişmesi ve bankacılık alanında gelişen teknolojiler portföy yatırımlarının tüm dünya üzerinde hızlı bir şekilde dolaşımını sağlamış ve sermayenin istediği ülkenin piyasasına girip çıkmasını kolaylaştırmıştır. Faiz-kur arbitrajına dayalı yüksek kar amaçlayan portföy yatırımları risk alarak ülkelerin piyasalarına girmekte ancak herhangi bir negatif risk algısının arttığı zamanlarda ülkeyi terk ederek finansal piyasalarda krize neden olabilmektedir. Yapısal olarak döviz gelirlerine, özellikle de finansal piyasalardan kaynaklı gelirlere bağımlılıkları yüksek ülkelerde bu para giriş çıkışı “sıcak para krizi” olarak tanımlanmakta ve olgunlaşmamış piyasalarda ciddi sonuçlar doğurabilmektedir. İletişimin yanı sıra finansal hizmetler alanında ortaya çıkan yenilikler devletlerin sermaye akımları üzerindeki kontrolünü azaltmaktadır. Diğer yandan, sermaye sahiplerinin başka ülkelerde bulunan ve yeni geliştirilen teknolojilere sahip borsalara ve şirketlere yaptıkları yatırımlar yoluyla da dolaylı yönden portföy yatırımları etkilenebilmektedir. Dolayısıyla teknolojik gelişmenin portföy yatırımları üzerinde hangi yollardan ve ne düzeyde etkilerinin olduğunun araştırılması önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı, teknolojik gelişmelerin portföy yatırımları üzerindeki etkisini incelemek ve finansal krizlere neden olup olmadığını araştırmaktır.

Anahtar Kelimeler: Teknoloji, Yenilik, Yabancı Portföy Yatırımları, Finansal Kriz 


Keywords: