BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Dilek KILIÇ
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRKİYE VE AB ÜLKELERİ İÇİN EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI KONUSUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ
 
Bu araştırmada Sürdürülebilir kalkınma kavramının AB ülkeleri ve Türkiye açısından değerlendirilmesi ve varolan etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Sürdürülebilir Kalkınmanın Ekonomik, Çevresel ve Sosyal Eşitsizliklerin azaltılması üzerinde kurulduğu ve bu üç önemli boyutun birbirinden soyutlanamadığı ileri sürülmektedir. Eşitsizlik uzun vadede Ülkeleri tehdit eden bir kavram olarak ele alınmaktadır. Birleşmiş Milletler (BM) tarafından (2015) yılında kabul edilen, Sürdürülebilir Kalkınma için (2030) gündeminde, Yükselen bir ekonomi birleşik bir çerçevede küreselleşme ve finansal gelişmenin getirdiği gelir eşitsizliği . Satın alma gücündeki eşitsizlik, Fırsat eşitsizliğinin sağlanması ve ayrımcılığın bitirilmesi, yoksulluğun ortadan kaldırılması, Eşitliği teşvik eden mali ve sosyal politikaların uygulanması , iş gücünün eşitsizliklerin azaltılmasındaki payı , 2030 yılına kadar yaşa, cinsiyete, engelliliğe ,ekonomik ve sosyal duruma , ırka , etnik kökene, ya da başka bir statüye bakmaksızın herkesin güçlendirilmesi Eşitsizliklerinin Azaltılması ,Sosyal Ekonomik, Siyasi olarak Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’ gelişmelerin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. . Sonuç olarak: Eşitsizliklerin AB ve Türkiye bazında azaltılmasının karşılaştırılması ve iyileştirme çalışmaları ele alınmaktadır. Analizde AB istatıstik Ofisi (EUROSTAT) verileri baz alınarak gerçekleştirilmiştir. 2015-2020 yılları arasındaki verilerden kriterler elde edilerek, Çoklu Karar Verme yöntemlerinden değerlendirme için AHP bulanık yöntem kullanılmaktadır . Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK ) verilerinden de faydalanılmıştır . Ayrıca çalışmada başka kaynaklardan verilere de yer verilmiştir. ANAHTAR KELİMELER: Sürdürülebilir kalkınma, AHP bulanık yöntem, Çok kriterli karar verme yöntemi , EŞİTSİZLİK KAVRAMI, Fırsat Eşitsizliği

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir kalkınma, AHP bulanık yöntem, ÇKKV 


Keywords: