BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ayça Akarçay ÖĞÜZ, Sedat ÇEREZ
POLİTİK BELİRSİZLİK VE İŞLETME KARLILIĞI: BİST İMALAT SEKTÖRÜNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALARA İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA
 
Yapılan birçok çalışma seçim dönemlerinde belirsizliğin arttığını işaret etmektedir. Bu çalışmada ise politik belirsizliği temsilen mahalli idare seçimlerinin işletme karlılığı üzerine etkileri incelenmiştir. Bu amaçla 2005:1 ile 2022:1 arasındaki Borsa İstanbul (BİST) imalat sektöründe faaliyet gösteren 198 şirketin çeyreklik verisi kullanılmıştır. 9580 gözlemden oluşan veriler panel veri yöntemi ile analiz edilmiş ve varsayım testleri sonucunda Driscoll-Kraay dirençli standart hatalar tahmincisi tercih edilmiştir. Analiz sonucunda politik belirsizlik kaynağı olarak gösterilen 2009 mahalli idare seçimleri ile ROA, ROE ve HBK arasında anlamlı ve negatif (anlamlılık düzeyleri: %1, %5, %1) bir ilişki tespit edilmiştir. İkinci belirsizlik değişkeni olarak belirtilen 2014 mahalli idare seçimleri ile karlılık değişkenleri arasında herhangi bir anlamlı ilişki tespit edilmezken 2019 yılında gerçekleştirilen mahalli idare seçimleri ile sadece ROE arasında %1 anlamlılık düzeyinde negatif bir ilişkinin varlığı gözlemlenmiştir. Analiz sonucunda çıkan anlamlı negatif ilişkiler nedeniyle Durnev’in (2010) çalışmasında belirttiği “politik belirsizlik işletme performansı üzerinde negatif bir etkiye neden olur” görüşü desteklenmektedir. Aynı zamanda 2009 ve 2019 seçimlerinin işletmeler tarafından belirsizlik unsuru olarak görüldüğü, fakat 2014 yılında gerçekleştirilen seçimin işletme karlılığında herhangi bir belirsizlik teşkil etmediği sonucu çıkarılabilmektedir. Türkiye’de politik belirsizlik ile işletme karlılığının araştırıldığı çalışmaların yurtdışı literatürüne kıyasla son derece az olduğu gözlemlenmiştir. Türkiye’de yetersiz kalan boşluğu gidermek amacıyla mahalli idare seçimlerini politik belirsizlik kaynağı açısından ele alarak bu çalışma yapılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Karlılık, Politik Belirsizlik, Mahalli İdare Seçimleri 


Keywords: