BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Eda KÖSE
KOMİTE KURULU ÖZELLİKLERİNİN MUHASEBE MUHAZAKARLIĞI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
 
Firmaların finansal tabloları hazırlamak için seçebileceği birçok muhasebe yöntemi ve tahmini vardır bunlardan birisi de muhasebe muhafazakarlığıdır. Muhasebe muhafazakarlık kavramı, firmaların varlıklarını, karlarını tanımak ve ölçmek için acele etmedikleri ancak ortaya çıkması muhtemel zarar ya da borçları ihtiyatlılık esasına göre muhasebeleştirilmesi olarak tanımlanmaktadır. Muhasebe muhafazakarlığı, yöneticilerin çıkarlarını maksimize eden fırsatçı davranışları sınırlandırabilir. Yöneticilerin fırsatçı davranışlarını sınırlandırmada firmanın kurumsal yönetim yapısı önemlidir. Bu doğrultuda firmanın komite kurulu özellikleri, firmanın kurumsal yönetim mekanizmasının iyi olmasını etkileyen özellikleri arasında yer almaktadır. Bu nedenle iyi bir kurumsal yönetime sahip olan firmaların muhasebe muhafazakarlığı uygulaması da güçlenebilir. Muhafazakarlık ile ilgili yapılacak politikalar, hissedar sahiplerine karşı sorumlu olan komite üyelerinin görev ya da görevlerinin bir parçasıdır. Ancak muhasebe muhafazakarlığının artıları ve eksileri, ortaya çıkan ekonomik sonuçları hala sıklıkla tartışılmaktadır. Bu doğrultuda araştırmanın amacı, bağımsız yönetim kurulu üye sayısı ve denetim komitesinin muhasebe muhazakarlığı üzerindeki etkisini düzenleyici değişken olarak yönetim kurulunda kadın üye sayısı ile incelenecektir. Bu araştırmada, komite kurulu özelliklerini bağımsız üye sayısı, denetim komitesi ve yönetim kurulunda kadın üye sayısı temsil etmektedir. Araştırmada BİST 30’da işlem gören firmaların 2010-2021 dönemleri arasındaki verileri panel veri yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre; yönetim kurulunda kadın üye sayısının muhasebe muhafazakarlığı üzerinde anlamlı bir etkisi olduğu saptanmıştır. Bununla birlikte bağımsız üye sayısı ve denetim komitesinin muhasebe muhafazakarlığı üzerinde etkisi olmadığı sonucu elde edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Muhasebe Muhafazakarlığı, Denetim Komitesi, Bağımsız Üye Sayısı, Panel Veri Analizi 


Keywords: