BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Emine ŞENBABAOĞLU DANACI
İÇSEL PAZARLAMA FAALİYETLERİ: DUYGUSAL BAĞLILIK VE İŞ DEĞERLERİ KAPSAMINDA KAVRAMSAL BİR DEĞERLENDİRME
 
İnsan kaynakları yönetimi ve hizmet pazarlamasının bütünleştirilmesiyle genişletilen içsel pazarlama, işletme içinde çalışanlar için uygulanan pazarlama faaliyetleridir. Çalışmayla amaçlanan, içsel pazarlama uygulamalarının duygusal bağlılık ve iş değerlerine etkisinin olup olmadığının araştırılmasıdır. Yaygın içsel pazarlama uygulamalarını da sıklıkla vurgulayan bu çalışmada, ilgili literatürün kavramsal olarak incelenmesi tercih edilmiştir. Pazarlama uygulayıcıları, içsel pazarlama programını ürün, fiyat, tutundurma ve dağıtım konularında da düzenlemelidir. İçsel pazarlama uygulamalarıyla daha fazla içselleştirilen mal, hizmet ve fikir dış müşteriye pazarlanırken daha etkili bir çalışma gerçekleştirilmektedir. Ayrıca işletmeler, içsel pazarlamayı kullanarak, yani yönetim ve çalışanlar arasında etkili iletişim yoluyla işgücünü devreye sokmalıdırlar. Formal ya da informal iletişim, içsel pazarlamanın önemli bir bileşenidir. Tüm hiyerarşik seviyelerde güçlü ilişkilerin kurulması, bütünleşik pazarlama iletişimi noktasında içsel pazarlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesiyle sağlanmaktadır. Çalışanlara pazarlamayı ifade eden içsel pazarlama uygulamaları, sadece dış müşterilere odaklanmaktan sıyrılarak, iç yapılara da odaklanmaya doğru bir harekettir. Şöyle ki içsel pazarlama, başarılı bir dışsal pazarlama gerçekleştirmek için ön koşul olarak ifade edilmektedir. Tüm değerlendirmeler ışığında, çalışanların performanslarını değerlendirme ve başarılı çalışmalarını ödüllendirme, işletmeye yönelik olarak çalışanların önerilerini dikkate alma gibi içsel pazarlama uygulamaları iç müşterilerin yani çalışanların duygusal bağlılıklarını ve işe kattıkları değerlerini artıracaktır. Bu bağlamda, çalışanların iş değerleri ve duygusal bağlılıklarında, içsel pazarlama uygulamalarının özellikle tutum ve davranış geliştirmedeki önemi anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: İçsel pazarlama, Örgütsel bağlılık, Duygusal bağlılık, İş değerleri. 


Keywords: