BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Ecem BÖREKÇİ DİLSİZLER, Cevriye YÜKSEL YILDIRIM
GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: SEÇİLMİŞ AB ÜLKELERİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA
 
Küreselleşmenin hızlanmasıyla birlikte, gelir dağılımı adaletsizliği tüm dünya ülkelerini etkileyen önemli bir sosyoekonomik problem olarak ortaya çıkmaktadır. Gelir eşitsizliği, ülke gelişimini olumsuz etkileyerek, ekonomik istikrarsızlığa sebep olmakta, ülkede toplumsal adaletin ve barışın sağlanmasını engellemektedir. Günümüzde, gelir dağılımı adaletsizliği hem ulusal hem uluslararası düzeyde ülkelerin karşı karşıya kaldığı önemli sorunlardan biridir. Gelir dağılımında ortaya çıkan artışın, ekonomik büyüme ve makroekonomik istikrar üzerinde önemli etkilerinin olduğu kabul edilmektedir. Çünkü ülkeler arasında ve ülke içinde gelir düzeyi arasındaki uçurum bireylerin en temel ihtiyaçlarından bile yoksun kalmasına neden olabilir. Gelirin paylaşılmasına etki eden çeşitli unsurlar söz konusudur. Örneğin, büyüme sonucunda ortaya çıkan gelir artışları eşitsiz bir şekilde paylaşılarak ülke içindeki gelir dağılımını bozabilir. Benzer biçimde enflasyonist süreç, sabit gelirlilerin kazançlarını erozyona uğratarak gelir dağılımını bozucu bir etkide bulunabilir. Bütçe politikaları ve dış ticaret uygulamalarının da gelir dağılımı üzerinde olumlu ya da olumsuz etkileri söz konusudur. Büyüme, enflasyon, bütçe ve dış ticaret örneğinde olduğu gibi diğer iktisadi değişkenlerin de gelir dağılımı üzerinde önemli etkileri bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, 2004-2019 yılları arasında seçilmiş 10 AB ülkesi için, gelir dağılımı eşitsizliğini gösteren en önemli ölçütlerden biri olan Gini katsayısı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkiyi incelemektir. Bu kapsamda çalışmada değişkenler arasındaki ilişkiyi tespit etmek için panel veri analizi yöntemlerinden yararlanılmıştır. Elde edilen bulgular ile literatürde sonuçlar karşılaştırılarak politika yürütücüler için önerilerde bulunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Gelir Dağılımı Eşitsizliği, Gini Katsayısı, Ekonomik Büyüme, AB ülkeleri 


Keywords: