BİLDİRİLER

BİLDİRİ DETAY

Gonca YÜZBAŞI KÜNÇ
AR-GE VE İNOVASYON FAALİYETLERİNIN ÇEVRE ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ: AB ÜLKELERİ VE TÜRKİYE
 
İçinde bulunduğumuz bilgi çağı sonu görünmeyen ve geliştikçe derinleşen özelliktedir. Bilgi toplumu AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin dinamikleri ile meydana gelmiştir AR-GE faaliyetleri inovasyonların temelini oluşturan ve teknolojide ilerlemeye yol açan faaliyetlerdir. Bilgi çağının devam etmesiyle, günümüzde çevre sorunları da ayyuka çıkmıştır. Gerek hava ile ilgili iklim koşulları gerek kara ve su kirliliği makro ölçüde ülkeleri yakından ilgilendirmektedir. Havada, suda ve çevrede artan atıklar sonucu doğa geri dönüşü olmayan bir yolda ilerlemektedir. Bu hasarlar başta iklim değişikliği olmak üzere bioçeşitliliğin azalması, sıcaklıların aşırı artması gibi birbiriyle bağlantılı birçok felakete yol açmaktadır. Yapılan AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin çevreye duyarlı olarak yapılması gerekmektedir. Son yıllarda çevreye duyarlı bu faaliyetler artmıştır. Bu nedenle AR-GE ve inovasyon faaliyetlerinin yıllar içerisinde çevre ile olan ilişkisi çalışmanın amacını oluşturmaktadır. Bu kapsamda AB ülkeleri ve Türkiye’nin AR-GE ve inovasyon değişkenleri ile çevre faktörü değişkenleri arasındaki kanonik korelasyon analizi ile incelenmiştir. 2010 ve 2020 yıllarına ait veriler kullanılarak söz konusu yıllar için ayrı ayrı kanonik korelasyon analizi uygulanmıştır. Çalışma da kullanılan AR-GE ve inovasyon AR-GE harcamalarının genel devlet harcamalarındaki payı, inovatif girişimlerin sayısı olarak belirlenmiştir. Çevre faktör değişkenleri olarak ise ambalaj atıkları yüzdesi, sera gazı emisyon oranları ve sulardaki kirlilik oranı göstergeleri kullanılmıştır. Elde sonuçlar bu faaliyetlerin en fazla havayı etkilediğini ve 10 yıllık süre zarfında ilişkinin gücünün az bir oranda düştüğünü göstermektedir

Anahtar Kelimeler: Kanonik Korelasyon Analizi, İnovasyon, Çevre, İklim Değişikliği. 


Keywords: